Adatkezelési Szabályzat

Az Adatkezelési Szabályzat a mindenkori hatályos jogszabályok alapján kerül kialakításra.

A Westernlovastanya Kft, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

Fogalommeghatározások

1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 


5. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

6. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;9. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által létrehozott független közhatalmi szerv;

10. „tiltakozás”: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

11. „adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

12. „nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

13. „adattörlés”: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

14. „adatmegjelölés”: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából

15. „adatzárolás”: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;


1. ADATKEZELÉS

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Annak, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, az érintett hozzájárulásán kell alapulnia.

Az adatkezelésre csak akkor kerül sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez. 

Jelen honlap használatával, valamely szolgáltatásának igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései alapján kerüljön sor.

Egyes funkciók esetében (pl. hírlevélre történő feliratkozás) ilyen hozzájárulásnak minősül az is, ha a honlap megtekintése során Felhasználó bejelöli az erre vonatkozó négyzetet.

Az adatkezelés célja a szolgáltatás nyújtásának biztosítása és a kapcsolattartás. 

Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A megadott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel.

A személyes adatokat a Westernlovastanya Kft a mindenkori törvényi, adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig őrzi és a határidő elteltével törli azokat.

2. A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATKEZELÉSE

Árajánlatkérés, szobafoglalás, ajándékutalvány-vásárlás esetén a Felhasználó hozzájárulása alapján a Westernlovastanya Kft továbbítja a Felhasználó által megadott adatokat a szükséges mértékben a szálláshely felé ajánlatadás, visszaigazolás céljából. 

Szállásfoglalás, ajánlatkérés és ajándékutalvány-vásárlás során a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott és a Westernlovastanya Kft által a szálláshely felé továbbított személyes adatok vonatkozásában a szálláshelyek üzemeltetői önálló adatkezelőként járnak el.

A kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím, gyerekek száma és életkora.

Felhasználónak lehetősége van további adatok megadására a megjegyzés rovatban, ami segíti a Felhasználó igényeinek teljes körű megismerését, ez azonban nem kötelező eleme a szolgáltatások igénybevételének.

Amennyiben az árajánlatkérés nem zárul konkrét foglalással, ajándékutalvány vásárlással, Westernlovastanya Kft az adatokat törli. 

A Westernlovastanya Kft az elfogadott ajánlattal, megvalósult szállásfoglalással kapcsolatos személyes adatokat a számviteli és a szálláshelyek felé fennálló kötelezettségek teljesítése érdekében 2000. évi C. törvény 169.§-a, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

A szálláshelyek egyedi igényei alapján Westernlovastanya Kft a Felhasználó egyéb adatait is továbbítja a szálláshely felé a Felhasználó hozzájárulása alapján:


1. Felhasználó bankkártya adatainak kezelése

Westernlovastanya Kft ezen adatokat az elutazást követő első munkanapon törli.

2. Felhasználó számlázási címének kezelése

A kezelt adatok : számlázási név, cím

Westernlovastanya Kft ezen adatokat az elutazást követő első munkanapon törli.

Westernlovastanya Kft megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a megadott személyes adatokat harmadik fél, arra jogosulatlannak ne ismerhesse meg. 

Üzenetküldés a honlapon (e-mail)

A kezelt adatok: név, e-mail cím, tel. szám, az üzenet szövege

A Westernlovastanya Kft az üzeneteket a kérdés megválaszolásáig kezeli, ezt követően pedig az e-maileket archiválja és 1 évig tárolja.


A honlap látogatóinak adatai 

A honlap használata során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. 

Westernlovastanya Kft a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az. információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap. 
3. FACEBOOK

A Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra a látogató az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. 


4.Cookie-k használata

Jelen weboldal a Google Inc. („Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics a Felhasználó számítógépén elhelyezett szövegfájlokat, ún. „sütiket” (cookies) használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. 

A Felhasználó a weboldal böngészésével hozzájárul és beleegyezik a „sütik” (cookies) használatába.

A honlapon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.


Jelen weboldal kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat használ, melyek a látogatók merevlemezén tárolódnak. A cookie-k célja figyelemmel kísérni a honlap használatát és látogatását illetve segítik, hogy a honlap személyreszabott, minőségi szolgáltatást tudjon biztosítani.

A Felhasználó meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, ezt a számítógépének böngészőjében teheti meg. 

Felhasználónak lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Amennyiben Felhasználó a számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt Westernlovastanya Kft a honlap működtetésének céljából felhasználja. 

Amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek.


5. Felhasználó jogai

Felhasználó kérelmezheti a Westernlovastanya Kft-től, hogy adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Felhasználó kérelmére Westernlovastanya Kft tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Westernlovastanya Kft köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, max. 30 napon belül, közérthető formában, ingyenesen, írásban megadni a tájékoztatást. 

Westernlovastanya Kft a személyes adatot helyesbíti, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat rendelkezésére áll.

Westernlovastanya Kft a személyes adatot zárolja, amennyiben a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Felhasználó személyes adatait a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével Westernlovastanya Kft törli, ha 

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

– a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, 

– az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

– bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;


Westernlovastanya Kft megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Westernlovastanya Kft értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben Westernlovastanya Kft a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.


6. ADATVÉDELEM


A Westernlovastanya Kft megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. 

A Westernlovastanya Kft az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megtesz.

A Westernlovastanya Kft a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat harmadik félnek – a szálláshely kivételével – nem szolgáltatja ki. 

A Westernlovastanya Kft fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja.

A Westernlovastanya Kft a weboldalain SSL adatvédelmi kódoló szoftvert alkalmaz online foglalások esetében. 

A hálózaton kezelt személyes adatok elérését felhasználói névvel és jelszóval biztosítja. 


7. ADATVÉDELMI INCIDENSAz adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell a trv. által előírt információkat és intézkedéseket.


8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEKFelhasználó jogosult a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani 

Westernlovastanya Kft az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti.

A Westernlovastanya Kft mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu


9. AZ ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE


Név: Westernlovastanya Kft.
Cím: 3343 Bekölce, Béke ut. 252
Telefon: +36 36 816 084
E-mail: westernhorsestable@gmail.com